Statuten

Art 1.

‘Nemesis’ is een studentenclub en een feitelijke vereniging, van hieraf aan ook ‘de club’ genoemd. De club is ingeschreven onder een Konvent, onderwijsinstelling of de stad Gent.

Art 2.

De club heeft als doel om op regelmatige basis studentikoze activiteiten te organiseren. De focus van de club ligt op het gezellig samenzijn en het spelen van board- en cardgames.

Art 3.

De club is volledig apolitiek en pluralistisch en richt zich niet specifiek op een bepaalde studierichting of studenten van een bepaalde regio. De club waarborgt steeds ieders veiligheid, en treedt op tegen discriminatie op elk vlak.

Art 4.

Al wat in strijd is met deze statuten, al wat verdeeldheid zaait tussen de leden of de naam van de club in opspraak brengt, bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag, is verboden. De leden die zich hieraan vergrijpen, kunnen na stemming met een 2/3 meerderheid van het zittende praesidium uit de club worden gezet.

Art 5.

Om deze verwijdering zoals beschreven in H1, Art. 4 te volbrengen, moet er eerst een gesprek opgestart worden met de desbetreffende persoon, de praeses en de vice-praeses waarbij de situatie geschetst wordt en de persoon de kans krijgt om zich te verdedigen of de situatie van uitleg te voorzien. Na dit gesprek kan het praesidium kiezen over te gaan tot een stemming waarbij er een datum gekozen wordt waarvan desbetreffende persoon op de hoogte gesteld wordt. Na de stemming wordt het resultaat gedeeld met desbetreffende persoon.
Bij het behalen van een 2/3e meerderheid, levert desbetreffende persoon zijn/haar/hun lint en lidkaart (tijdelijk) in bij het praesidium en wordt de toegang tot clubactiviteiten ontzegd.

A) Het algemeen lidmaatschap

Art. 1
‘Nemesis’ richt zich niet specifiek tot studenten van een bepaalde studierichting of regio, en stelt voor een volwaardig lidmaatschap volgende voorwaarden voorop:

 • Student zijn[1]
 • Maximum 30 jaar zijn.

Art. 2

Leden die volgende academiejaren hun reeds verworven lidmaatschap willen verlengen, kunnen dit blijven doen ongeacht student zijn of leeftijd. Ook wanneer het lidmaatschap eerder onderbroken werd, mag dit altijd opnieuw opgenomen worden.

Art. 3

Indien personen lid wensen te worden die niet aan de voorwaarden voldoen zoals beschreven in H2, Art. 1 of H2, Art. 2, kan lidmaatschap verworven worden mits stemming van het zittende praesidium, waarbij een gewone meerderheid volstaat.

Art. 4

Lidmaatschap van de club verleent eveneens lidmaatschap van de officiële online groepen zoals de ledengroep. Stopzetten van het lidmaatschap van de club ontneemt eveneens toegang tot deze groepen.

Art. 5

In kader van de GDPR, zullen leden bij het verwerven van een lidmaatschap worden gevraagd of zij hun schriftelijke toestemming willen geven voor het nemen van foto’s van hen op clubavonden en andere evenementen. Bij het gebruiken van deze foto’s wordt telkens expliciet toestemming gevraagd bij gericht beeldmateriaal (foto’s die focussen op één of meerdere personen).

Art. 6

De club maakt een verschil tussen gedoopte leden en niet-gedoopte leden:

 • Gedoopte leden laten zich dopen en later ontgroenen waarna ze commilito zijn.
 • Niet-gedoopte leden kiezen ervoor zich niet te laten dopen. Ze krijgen wel een lidkaart, maar kunnen niet deelnemen aan bepaalde activiteiten. Ze zijn wel welkom op een gewone clubavond, waar ze exact hetzelfde behandeld worden als een gedoopt lid.

Art. 7

Binnen ‘Nemesis’ staat geen enkel lid boven een ander. Schachten, commilitones en niet-gedoopten hebben dus geen hogere of lagere positie binnen de club. Hierop worden de volgende uitzonderingen gemaakt:

 1. Dit geldt niet voor het zittend praesidium dat de club moet leiden.
 2. Uitgezonderd deelname aan bepaalde activiteiten, zoals vermeld in H2A, art. 6.

Art. 8

Schachten binnen ‘Nemesis’ dienen nooit verplicht te worden om een activiteit bij te wonen. Een lid mag zich enkel ‘schacht’ noemen nadat deze de doop heeft volbracht en totdat deze ontgroend wordt. Er zijn taken zoals het klaarzetten/opruimen van een cantuszaal die bij voorkeur uitgeschreven worden aan schachten, maar praesidium en commilitones worden hierbij niet verontschuldigd van te helpen.

Art. 9

Elk lid, waaronder ook de schachten, heeft ten alle tijden het recht om een opdracht/cantusstraf/… te weigeren indien deze persoon zich hier niet comfortabel bij voelt.

[1]Moet ingeschreven zijn op een Hogeschool of Universiteit (stad maakt niet uit). Werkstudenten worden gelijkgesteld met een gewone student, dus een volwaardig lid.

B) The Council of Elders

Art. 1

De Council of Elders is een oud-ledenwerking voor minder actieve leden die nog steeds een hart dragen voor de club. Councilmembers mogen nog steeds naar Nemesis events komen en kunnen nog steeds lidkaarten kopen. Councilmembers zonder lidkaart worden uitgenodigd voor de AV, maar zijn niet stemgerechtigd. Ze worden niet uitgenodigd voor de hoofdverkiezingen.

Councilmembers kunnen de club nog steeds op verschillende manieren steunen. Voorbeelden hiervan zijn:

 1. Bijstaan van het praesidium (op aanvraag) voor verscheidene organisatorische zaken, zoals het gebruik van een auto voor transport, opbouw van events, …
 2. Monetaire steun via directe sponsoring, inzamelacties, donatie van boardgames, …

Art. 2

Om te kunnen toetreden tot de Council of Elders moet een individu ooit lid van Nemesis geweest zijn en hun studies volbracht/stopgezet hebben. Hierop kunnen door het praesidium uitzonderingen gemaakt worden.

Art. 3

Als onderdeel van Nemesis zijn de leden van de Council of Elders eveneens onderworpen aan Art. 3 binnen Hoofdstuk 1 van deze statuten.

Art. 4

De Council of Elders stelt onderling één of meerdere personen aan die als woordvoerder en contactpunt dienen tussen de Council, het praesidium en de ledengroep. Deze worden bij de bestuurswisseling meegedeeld aan het praesidium van de club.

Art. 5

Toetreding tot de Council of Elders kan, als aan de voorwaarden zoals vermeld in H2B, Art.1 voldaan wordt, door het zelf contacteren van de woordvoerder(s) waarna deze woordvoerder(s) de persoon toegang geven tot alle communicatiekanalen van de Council.

Art. 6

De Council of Elders bezit ten minste één officieel communicatiekanaal voor alle Councilmembers, zoals bijvoorbeeld een mailinglijst/facebookgroep/Discordserver/… Dit kanaal wordt onderhouden door de woordvoerder(s).

Art. 1

Het praesidium is het leidinggevend orgaan van ‘Nemesis’. Het praesidium is reeds gedoopt en ontgroend bij ‘Nemesis’. Een praesidiumlid dient ook jonger dan 30 jaar te zijn in hun uitvoerend jaar. In geval van nood kan echter van deze voorwaarde afgeweken worden om het blijvend bestaan van de club te kunnen garanderen. Het aantal ‘niet-studenten’ dient tot een minimum beperkt te worden.

Art. 2

Een praesidiumlid mag nooit een politieke of levensbeschouwelijke opinie als een standpunt van ‘Nemesis’ naar voor brengen.

Art. 3

De praesidiumleden staan in voor de organisatie en de praktische uitvoering van algemene activiteiten tijdens hun functietermijn. Een functietermijn vangt aan wanneer een praesidiumlid wordt verkozen en is voltooid zodra op de eerstvolgende hoofdverkiezing de eerste functie verkozen is.

Art. 4

Het praesidium bestaat minstens uit een praeses, vice-praeses, abactis, quaestor en schachtentemmer. De praeses, vice-praeses, abactis en quaestor vormen het hoogpraesidium binnen ‘Nemesis’. Op de vergaderingen en wat betreft bestuurszaken zijn alle praesidiumleden evenwaardig. Niemand staat boven de wet of boven de statuten, ieders stem en opinie dient gerespecteerd te worden en bij het nemen van beslissingen wordt steeds een consensus nagestreefd. De praeses heeft in geval van een ex aequo de bevoegdheid deze te doorbreken.

Art. 5

De praesidiumvergaderingen worden samengeroepen en voorgezeten door de praeses. Deze vergaderingen zijn in principe gesloten en enkel toegankelijk voor de leden van het praesidium. Hierop kan, op vraag van een individueel lid, een uitzondering gemaakt worden.

Art. 6

Eénmaal per jaar dient het praesidium een statutenvergadering in te lassen. Op deze vergadering worden de statuten voorgedragen aan alle aanwezigen en indien nodig met een stemming aangepast. Voor deze stemming is een gewone meerderheid van kracht. Deze vergadering kan eventueel samenvallen met een algemene vergadering, die minstens éénmaal per jaar georganiseerd dient te worden.

Art. 7

Mocht er een praesidiumlid wegvallen, dan kan er een verkiesronde ingericht worden op de eerstvolgende Algemene vergadering (AV) om de functie van de weggevallen persoon opnieuw in te vullen. In de tussenperiode zal de functie tijdelijk worden opgevangen door de vice-praeses. Indien de (vice-)praeses wegvalt, kan er door het zittend praesidium geopteerd worden tijdelijk een (vice-)praeses ad interim aan te stellen uit het zittend praesidium of eventueel het pro-praesidium. Dit gebeurt via een stemming door het zittend praesidium, waarbij een absolute meerderheid volstaat en waarbij de kandidaten geen stem hebben. Deze kandidaten voldoen bij voorkeur aan de limieten beschreven in deze statuten.

Art. 8

Mocht het blijken dat een toegewezen functie niet ten volle door een praesidiumlid wordt uitgevoerd kan er door ieder lid een aanvraag tot motie van wantrouwen ingediend worden, zoals verder beschreven in H3G. In het uitzonderlijke geval dat de praeses de motie aanvaardt, volgt er een stemming binnen het praesidium waarbij de desbetreffende persoon niet stemgerechtigd is. Hierbij is een tweederde meerderheid van kracht. In het geval dat de motie van wantrouwen tegen de praeses wordt afgeroepen, moet deze voorgelegd worden bij de vice-praeses. In het geval de pro-senioren een motie willen afroepen over de praeses geldt er een speciale procedure zoals hieronder beschreven in H3F, art. 2.

Art. 9

Indien een praesidiumlid het lint neerlegt of een motie doorgevoerd wordt tegen een praesidiumlid zal de tot dan beoefende ambt van het lint verwijderd worden op kosten van de club.

Indien dit de eerste en enige functie van het praesidiumlid was moet het lint afgegeven worden en door het praesidium bijgehouden worden in het archief.

Het recht het lint in de komende jaren te houden en te blijven dragen wordt verleend aan pro-praesidia die hun functietermijn voltooid hebben.

A. DE PRAESES

Art. 1

De praeses is de woordvoerder van ‘Nemesis’, roept het praesidium samen voor vergaderingen en zit deze voor. De praeses coördineert de uitvoeringen van alle goedgekeurde initiatieven van het praesidium en is steeds de eindverantwoordelijke. Deze functie is niet cumuleerbaar met een andere functie binnen ‘Nemesis’.

Art. 2

Wanneer de praeses de functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wordt deze vervangen door de vice-praeses. Wanneer zowel de praeses als de vice-praeses deze functie niet kunnen uitoefenen, worden dringende zaken door het praesidium behandeld. Indien het Praesidium het nodig acht, kan in dit geval ook een praeses ad interim aangesteld worden (zoals beschreven in H3, Art. 7).

Art. 3

De praeses moet minstens één functietermijn voltooid hebben binnen ‘Nemesis’. De praeses moet nog student zijn in het academiejaar van het praesesschap voor deze zich kandidaat kan stellen. Enkel indien er geen enkele andere kandidaat is, kan van dit artikel worden afgeweken.

Art. 4

De praeses heeft toegang en volmacht tot alle officiële kanalen en accounts van ‘Nemesis’, waaronder maar niet gelimiteerd tot: het bankaccount, de kas, de spelkast, sociale media…

B. DE VICE-PRAESES

Art. 1

De vice-praeses verleent alle andere praesidiumleden bijstand. Bij het wegvallen van de praeses zal de vice-praeses de functie overnemen gedurende diens afwezigheid. Dit is uitgezonderd het voorzitten van een cantus, waarbij enkel de functie overgenomen wordt wanneer er geen pro-senior van ‘Nemesis’ deze taak kan vervullen.

Art. 2

De vice-praeses krijgt dezelfde machtigingen als de praeses bij overname van diens functies. De uitzondering hierbij is de volmacht over de bankrekening, die de vice-praeses reeds wordt toegewezen aan het begin van diens functietermijn conform H3C. Art. 1.

C. DE QUAESTOR

Art. 1

De quaestor staat in voor de financiën van de club. De quaestor kan pas betalingen doen als het praesidium de verrichtingen heeft goedgekeurd. Dit met uitzondering van noodgevallen en goedkeuring van de verrichting door de praeses. De quaestor is verantwoordelijk voor elke betaling. Hiervoor wordt de kas van de club toegewezen aan de quaestor. De nodige volmachten over alle rekeningen worden zo snel mogelijk na het begin van diens functietermijn overgedragen aan de quaestor, met praeses en vice-praeses respectievelijk als tweede en derde gemachtigde. De quaestor behoudt de verantwoordelijkheid gedurende diens functietermijn, met de praeses als eindverantwoordelijke.

Art. 2

In de uitoefening van de functie houdt de quaestor tenminste digitaal een kasboek bij. Het kasboek omvat alle financiële verrichtingen, de reden ervan en door welk praesidiumlid ze zijn uitgevoerd. Elk praesidiumlid mag het kasboek controleren en de quaestor ter verantwoording roepen op de vergaderingen.

Art. 3

De quaestor zorgt ervoor dat alle betalingen tijdig worden uitgevoerd en dat de subsidies tijdig in orde worden gebracht.

D. DE SCHACHTENTEMMER

Art. 1

De schachtentemmer is verantwoordelijk voor het begeleiden van de schachten, en is ook verantwoordelijk voor de doop- en ontgroeningsopdrachten.

Art. 2

De schachtentemmer zorgt ervoor dat alle schachten steeds met voldoende respect behandeld worden.

Art. 3

De doop is één van de belangrijkste momenten van een schacht. Deze kan in geen geval gepaard gaan met vunzigheden, vernederingen of verplichtingen, uitgezonderd de verplichte aanwezigheid tijdens ceremoniële delen op de doop zoals gebaseerd op de blauwe blaadjes in de codex. De opdrachten moeten passen bij waar onze club voor staat: gezelligheid, games en vriendschap.

Art. 4

De schachtentemmer zal op het einde van het jaar een ontgroeningsactiviteit organiseren, waarbij de kennis over de club en codex getest wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met volgende criteria:

 1. Vervullen van ontgroeningsopdrachten.
 2. Meedoen met de ontgroening.

Art. 5

De schachtentemmer dient elk jaar het doopcharter te ondertekenen (zolang het in effect is) en zich hier strikt aan te houden. Tevens moet de schachtentemmer het bewijs van ondertekenen ten alle tijden meenemen naar elke doopactiviteit en gedurende het hele jaar bijhouden.

E. DE ABACTIS

Art. 1

De abactis is de secretaris van de club. Deze staat in voor het schrijven van de verslagen van de vergaderingen en is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de e-mails en het archief.

F. DE PRO-SENIOREN

Art. 1

Een pro-senior is een praeses die minimum één functietermijn als praeses binnen ‘Nemesis’ heeft voltooid.

Art. 2

Mits gegronde redenen en na het ondersteunen van de zittende praeses in al hun capaciteiten, kunnen de pro-senioren, in overleg met elkaar en het zittende praesidium ervoor kiezen een motie van wantrouwen voor te leggen tegen de zittende praeses, zoals verder beschreven in H3G Art. 4. Deze wordt ingediend bij de vice-praeses, maar mag niet geweigerd worden. Dit is enkel in uiterste noodzaak en na het ondersteunen van de zittende praeses in al hun capaciteiten. De motievergadering kan ten vroegste één week na het indienen van de motie plaatsvinden, opdat de pro-senioren kunnen coördineren met het zittend praesidium over een datum en tijdstip.

Er zal een stemronde gehouden worden waarbij elke aanwezige één stem krijgt, en de zittende praeses zelf niet mee stemt. Volmachten zijn niet toegestaan, aangezien de argumentatie zelf beoordeeld moet worden om een geïnformeerde keuze te maken. De twee meest recente pro-senioren krijgen twee stemmen. Bij het halen van een gewone meerderheid wordt de zittende praeses uit zijn functie ontheven. Eens uit zijn functie ontzet zal de praeses geen andere functie opnemen binnen het zittend praesidium.

G. DE MOTIE PROCEDURE

Art. 1

Elk lid, inclusief pro-senioren, kan op ieder moment een aanvraag van motie tot wantrouwen indienen tegen een praesidiumlid bij de praeses, praeses ad interim, of bij de vice-praeses indien de motie tegen de praeses ingediend wordt. Deze geldt dan als verantwoordelijke persoon.

Art. 2

Indien de aanvraag niet geaccepteerd wordt, kan de motie via de vijf meest recente pro-senioren opnieuw ingediend worden. Wanneer minstens drie van de meest recente vijf dit voorstel steunen, kan de aanvraag tot motie niet geweigerd worden. Hierna wordt de normale motieprocedure zoals beschreven in H3G, Art. 3 verder gevolgd.

Art. 3

Indien de aanvraag tot motie wordt geaccepteerd, zal de motie met vermelding van de redenen door de verantwoordelijke persoon ingediend worden op de eerstvolgende praesidiumvergadering. Op deze vergadering wordt door een stemming met gewone meerderheid besloten wanneer de eerstvolgende vergadering valt waarop deze motie besproken wordt, met een limiet op twee weken na de aanvankelijke vergadering.

Het betrokken praesidiumlid zal tot het einde van de motieprocedure de toegang tot alle praesidiumkanalen ontzegd worden en de functie niet uitvoeren.

Voor deze motievergadering moeten beide partijen hun argumenten en eventueel bewijs indienen bij de verantwoordelijke persoon. Op de motievergadering legt de verantwoordelijke persoon de argumenten en eventueel bewijs voor en krijgt het praesidiumlid tegen wie de motie ingediend wordt een kans zich te verdedigen. Als de persoon tegen wie de motie wordt neergelegd niet aanwezig kan zijn op de motievergadering krijgt deze de kans om zich schriftelijk te verdedigen. Verder kiest deze een vertegenwoordiger om te overzien dat deze verdediging aangehoord wordt.

Daarna volgt een anonieme stemming waarbij het betrokken praesidiumlid niet stemgerechtigd, noch aanwezig is. Hier geldt een 2/3e meerderheid, blanco stemmen zijn niet toegelaten.

Art. 4

Tijdens het neerleggen van de motie wordt een moderator aangesteld via een stemming van het praesidium met een 2/3e meerderheid. Deze moderator wordt gekozen uit de pro-praesidia.

Art. 5

Bij goedkeuring van drie van de laatste vijf prosenioren kan afgeweken worden van de procedure met het oog op het bereiken van een optimaal compromis.

Art. 6

Indien de speciale motieprocedure zoals vermeld in H3F Art. 2 gestart wordt, en drie van de laatste vijf pro-senioren deze procedure steunen, wordt deze ingediend bij de vice-praeses. Deze mag niet geweigerd worden. Dit is enkel in een uiterste noodzaak en na het ondersteunen van de zittende praeses in al hun capaciteiten. Deze vergadering kan ten vroegste één week na het indienen van de motie plaatsvinden, opdat de pro-senioren kunnen coördineren met het zittend praesidium over een datum en tijdstip. In tijdsgevoelige situaties kan deze vergadering uitzonderlijk vroeger vallen.

Er zal een stemronde gehouden worden waarbij elke aanwezige één stem krijgt, en de zittende praeses zelf niet mee stemt. Volmachten en blanco stemmen zijn niet toegestaan, aangezien de argumentatie zelf beoordeeld moet worden om een geïnformeerde keuze te maken. De twee meest recente pro-senioren krijgen twee stemmen. Bij het halen van een gewone meerderheid wordt de zittende praeses uit zijn functie ontheven. Eens uit zijn functie ontzet zal de praeses geen andere functie opnemen binnen het zittend praesidium.

Art. 1

Aan het begin van het academiejaar worden steeds minstens twee vertrouwenspersonen aangesteld tot het begin van het volgende academiejaar. Hierbij wordt er een divers aanbod aan vertrouwenspersonen, die de rol op verschillende manieren benaderen, nagestreefd.

Art. 2  

De vertrouwenspersonen zijn commilitones die geen zittend praesidium zijn. Deze worden aangesteld door het praesidium via interne stemming met gewone meerderheid.

Art. 3

Het praesidium dient bij aanvang van het schooljaar kandidaten voor de rol te verzamelen bij wijze van oproep aan de actieve commilitones. Kandidaten worden minstens bevraagd op ervaring, methodiek, en motivatie.

Art. 4

De verkozen vertrouwenspersonen dienen bekendgemaakt te worden via de officiële kanalen.

Art. 5

Binnen de groep vertrouwenspersonen geldt het gedeeld beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim dient ook na het uitoefenen van de functie behouden te worden. Wanneer een vertrouwenspersoon het beroepsgeheim schendt dient deze prompt uit de rol verwijderd te worden en wordt er een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld. Afhankelijk van de ernst van de schending kan er overgegaan worden tot meer ernstige maatregelen. Hetzelfde indien er een vertrouwenspersoon wegvalt.

Art. 6

Indien er bij een vertrouwenspersoon een melding gedaan wordt over een andere vertrouwenspersoon waaruit blijkt dat die laatste niet in staat is diens rol gepast uit te voeren, kan het gedeeld beroepsgeheim uitgebreid worden naar de senior of diens vervanger zodat deze gepast kan handelen.

Art. 1

De Algemene Ledenvergadering dient tot het bespreken van het gevoerde en te voeren beleid dat uitgevoerd wordt door het praesidium van de vereniging. De Algemene Ledenvergadering is toegankelijk voor elk lid, inclusief niet-gedoopte leden. Elke aanwezige heeft het recht om op een Algemene Ledenvergadering hun mening te geven en nieuwe agendapunten voor te stellen. De Council of Elders wordt ook uitgenodigd, zij zijn echter niet stemgerechtigd.

Art. 2

De Algemene Ledenvergadering wordt voorgezeten door de praeses of diens vervanger. Hiervan wordt ook door de Abactis, of diens vervanger een verslag gemaakt. Indien de voorzitter dit wenst, kan deze ook een moderator aanstellen tijdens de AV.

Art. 3

De agendapunten van een AV kunnen bestaan uit maar zijn niet gelimiteerd tot:

 1. De Statutenvergadering.
 2. De bespreking van de afgelopen en komende activiteiten.
 3. De algemene werking van de club.
 4. De werking van het praesidium.
 5. Noodverkiezingen.

Art. 4

De Algemene Ledenvergadering wordt minstens één keer per jaar afgeroepen. Dit bij voorkeur tegen het midden van het academiejaar, maar kan ook op een vroeger of later tijdstip gebeuren. Indien het noodzakelijk is een extra AV in te plannen, zoals bijvoorbeeld voor een noodverkiezing, kan deze op elk moment ingepland worden. Besprekingen van de afgelopen activiteiten, de werking van de club en het praesidium moeten ook minstens éénmaal per jaar gebeuren. Zoals beschreven in H3, Art. 6 wordt de Statutenvergadering exact éénmaal per jaar ingelast en indien de statuten aangepast worden, gebeurt dit via een stemming met gewone meerderheid.

Art. 5

Het uitnodigen van de leden voor een Algemene Ledenvergadering zal officieel via de communicatiekanalen van ‘Nemesis’ gaan en gebeurt ten minste twee weken op voorhand. In de bijlage(n) van de uitnodiging worden de huidige statuten (indien de statutenvergadering gehouden wordt) en de agendapunten toegevoegd. Voorstellen voor statutaire wijzigingen moeten minstens vijf dagen voor de vergadering ingediend worden. Leden mogen te allen tijde, inclusief op de AV zelf, hun eigen agendapunten voorstellen. Indien een voorstel tot een agendapunt geweigerd wordt, dient het praesidium hier een gegronde verklaring voor te geven.

Art. 1

Stemgerechtigde leden zijn alle leden van ‘Nemesis’, ongeacht gedoopt of niet-gedoopt.

Art. 2

Kandidaat stellen houdt in dat men zich rechtstelt voor de functie en hun kandidatuur verdedigt op de verkiezingen aan het begin van de eerste stemronde van die functie.
Of een kandidaat stembaar is wordt bepaald door het al dan niet bezitten van het statuut ‘student’. Alle kandidaten die zich bij aanvang van de stemming in de voor hun relevante ronde niet teruggetrokken hebben stellen zich automatisch stembaar in die stemming.

Acties voorafgaand aan het kandidaat stellen zoals hier gedefinieerd houden geen officiële kandidatuur in.

Art. 3

Geldige stemmen zijn:

 1. een stem voor een kandidaat
 2. een tegenstem
 3. een weerhouding, blanco stemmen worden hierbij gerekend.

Alle afwijkende stemmen zullen als ongeldig beschouwd worden. Indien er ongeldige stemmen zijn kan er geopteerd worden om een stemronde opnieuw te houden.

Art. 4

Bij het bepalen van een meerderheid worden weerhoudingen niet in achting genomen.
Een gewone meerderheid houdt in dat éénzelfde optie meer stemmen behaalt dan eender welke andere optie.

Een absolute meerderheid houdt in dat er meer dan de helft van de geldige stemmen behaald wordt door éénzelfde optie.

Art. 5

Enkel commilitones kunnen zich kandidaat stellen voor een praesidiumfunctie bij ‘Nemesis’, indien ze voldoen aan de voorwaarden van de functie. In de eerste ronde stellen enkel kandidaten zich stembaar die tijdens hun functietermijn het statuut student zouden bezitten. Indien er in de eerste ronde geen absolute meerderheid via stemming door alle aanwezige leden behaald werd, volgt er een tweede ronde.

In de tweede ronde stellen ook kandidaten die het statuut ‘student’ niet meer bezitten zich stembaar. Wanneer ook hier geen absolute meerderheid via stemming door alle aanwezige leden behaald werd, wordt er een derde ronde georganiseerd. De derde ronde vindt plaats tussen de twee beste kandidaten uit de tweede ronde.

Indien er na afloop van de derde ronde nog steeds geen absolute meerderheid via stemming door alle aanwezige leden behaald werd, wordt er een vierde ronde georganiseerd op een later moment, waarbij er uitzonderingen gemaakt kunnen worden op de functievoorwaarden mits overleg met het kiescomité en het reeds verkozen praesidium.

Art. 6

Het verkiezen van de praeses wordt mogelijks in meerdere rondes gedaan. Voor de eerste ronde dient een twee derde meerderheid gehaald te worden. Volgende rondes worden gehouden conform H6, Art. 5. Voor alle andere functies dient een absolute meerderheid behaald te worden.

Art. 7

Indien er zowel geen praeses als geen vice-praeses verkozen worden, worden de verkiezingen uitgesteld naar een later moment.

Art. 8

Een lid mag zich voor meerdere functies kandidaat stellen met een maximum van drie functies.

Art. 9

Wanneer een reeds verkozen praesidiumlid zich kandidaat wilt stellen voor de functie van praeses in een latere verkiezingsronde zoals omschreven wordt in H6 Art. 5, dient deze niet het lint af te leggen alvorens zich te stellen voor de functie binnen hetzelfde academiejaar. Bij niet-verkiezing behoudt deze de voorgaande functie.

Art. 10

Een kandidaat kan er ten alle tijden voor kiezen om de kandidatuur in te trekken. Deze dient dit te melden aan het kiescomité met een reden.

Art. 11

De kandidaten hebben het recht de aanwezigen toe te spreken om hun kandidatuur te motiveren. Daarna mogen de aanwezige leden vragen stellen aan de kandidaat over de gekozen praesidiumfunctie. Het kiescomité voorziet hiervoor een redelijke tijdspanne tijdens de verkiezingen en kunnen de kandidaat vragen af te ronden wanneer de tijdspanne overschreden wordt. De net verkozen praeses (indien van toepassing), de aftredende praeses en een het aftredend praesidiumlid voor die functie (indien van toepassing), aangevuld met max. vijf aanwezigen mogen een vraag stellen. Bij uitzondering kan het kiescomité hiervan afwijken.

Art. 12

Tijdens de verkiezingen hebben zowel de aftredende als de net verkozen praeses (indien van toepassing) recht op twee stemmen in plaats van de gewoonlijke enkele stem.

Art. 13

De telling van de stemmen is openbaar, al mogen de kandidaten tijdens de stemming niet aanwezig zijn. Een individuele kandidaat heeft éénmaal het recht om een hertelling aan te vragen. De resultaten van de stemming worden opgenomen in het verslag.

Art. 14

Op de verkiezingen worden geen volmachten toegestaan. Dit gebeurt om de stemmingen eerlijk te houden. Om te kunnen stemmen moet een lid aanwezig zijn en zelf de speeches kunnen beluisteren. Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden door het kiescomité mits grondige beargumentering.

 

A. Hoofdverkiezing

Art. 1

De hoofdverkiezing is de verkiezing die elk jaar gehouden wordt aan het einde van het academiejaar om het praesidium van het volgend academiejaar aan te stellen, dit gebeurt volgens de voorwaarden hieronder bepaald.

Art. 2

Het zittend praesidium is belast met het organiseren van de praktische zaken van de hoofdverkiezing. Dit wil zeggen, maar is niet gelimiteerd tot: het bepalen van de datum, vastleggen van de locatie, aanstellen van het kiescomité, etc.

Art. 3

Het kiescomité wordt door het praesidium gekozen. Het kiescomité bestaat bij voorkeur uit een pro-senior, een uittredend praesidiumlid en een commilito. Het kiescomité kan zelf geen kandidaat zijn op deze verkiezingen, moet zich ten alle tijden neutraal opstellen en heeft dus geen stem. Het kiescomité kan, indien hier twijfel over bestaat, ten alle tijden afgezet worden door een gewone meerderheid, vóór de verkiezingen van het huidig praesidium, tijdens de verkiezingen van alle aanwezigen. In dit geval zal er een nieuw kiescomité ad hoc aangesteld worden.

Art. 4

Het kiescomité is belast met het organiseren van de inhoudelijke en uitvoerende zaken van de hoofdverkiezing. Dit wil zeggen, maar is niet gelimiteerd tot:

 1. Alle voorbereidingen die moeten gebeuren voor de hoofdverkiezing.
 2. Het overzien van de propagandaposts in aanloop naar de verkiezingen.
 3. Voorbereiden/verzamelen van de vragen die aan de kandidaten zullen worden gesteld.
 4. Het voorzitten van de verkiezingen.
 5. Het tellen van de stemmen.
 6. Maken van een verslag.

Het kiescomité heeft het gezag om maatregelen te nemen zodat de verkiezingen goed verlopen, inclusief leden uit de zaal verwijderen moest dit nodig zijn.

Art. 5

Alle communicatie vanuit het kiescomité moet verlopen via officiële Nemesiskanalen, in samenspraak met het zittende praesidium.

Art. 6

Het verslag van de hoofdverkiezing wordt de dag na de verkiezingen gedeeld door het uittredend praesidium. Hierin staat, maar is niet gelimiteerd tot:

 1. Algemene info van de hoofdverkiezing (datum, plaats, startuur, einduur, samenstelling kiescomité, etc.)
 2. Als een kandidaat zijn kandidatuur intrekt.
 3. Gestelde vragen per functie.
 4. Per functie de volledige uitslag van de stemming, inclusief aantal stemmen per kandidaat.
 5. Vermelding van uitzonderlijke voorvallen.

B. Noodverkiezing

Art. 1

De noodverkiezing is een verkiezing die doorheen het jaar gehouden kan worden indien een praesidiumlid wegvalt en het praesidium deze wenst te vervangen. Dit gebeurt conform H3 Art. 7.

Art. 2

Het zittend praesidium is belast met de volledige organisatie van de noodverkiezing. Dit wil zeggen, maar is niet gelimiteerd tot: het bepalen van de datum, vastleggen van de locatie, aanstellen van het kiescomité, etc.

Art. 3

Voor de noodverkiezing worden er één, bij voorkeur meerdere pro-praesidiumleden aangesteld om te fungeren als kiescomité. Dit comité overziet de handelingen van het zittende praesidium en zorgt ervoor dat de verkiezing zo neutraal mogelijk verloopt. Het kiescomité kan zelf geen kandidaat zijn op deze verkiezingen, moet zich ten alle tijden neutraal opstellen en heeft dus geen stem. Het kiescomité kan, indien hier twijfel over bestaat, ten alle tijden afgezet worden via een stemming met alle leden waarbij een gewone meerderheid behaalt dient te worden. In dit geval zal er een nieuw kiescomité ad hoc aangesteld worden.

Art. 4 

Indien het kiescomité vindt dat de neutraliteit door het zittend praesidium niet behouden wordt, zal hij deze aankaarten bij het zittend praesidium. Indien het zittend praesidium weigert om aanpassingen te maken kan het kiescomité ervoor kiezen om de situatie mee te delen aan de club op de noodverkiezing. Hierna stemmen alle leden of de noodverkiezing mag doorgaan. Indien de club beslist dat de neutraliteit niet behouden werd, wordt de noodverkiezing opgeschort. Deze kan ten vroegste opnieuw georganiseerd worden twee weken na de vorige noodverkiezing en gaat door met hetzelfde kiescomité.

Art. 5 

Het verslag van de noodverkiezing wordt gemaakt door het zittend praesidium. Het verslag wordt de dag na de noodverkiezing met de leden gedeeld. Hierin staat, maar is niet gelimiteerd tot:

 1. Algemene info van de noodverkiezing (datum, plaats, startuur, einduur, samenstelling kiescomité, etc.)
 2. Als een kandidaat zijn kandidatuur intrekt.
 3. Gestelde vragen per functie.
 4. Per functie de volledige uitslag van de stemming, inclusief aantal stemmen per kandidaat.
 5. Vermelding van uitzonderlijke voorvallen.

Art. 1

Het schild van de club is zoals hieronder wordt weergegeven:

Schild Nemesis transparant

Schild Nemesis transparant

Het schild is ontworpen door Sammy V. Jacobs en Dylan Van Neyghem (2016)

Art. 2

Het clublied is zoals hieronder wordt weergeven:

Tekst: Hannah Defoer en Kaat Snauwaert (2016)
Melodie: ‘Ohé kameraad’

Schenk ons een glas bij het spelen,
Gooi de dobbelstenen hoog.

Ons verlies ja daar kunnen wij tegen.
Vrienden in’t spel en aan de toog.

Refrein:
Ohé spelfanaat – ohé spelfanaat
Speel mee kameraad – speel mee kameraad
Waar iedereen vriend is – vriend is!
Hier bij Nemesis –Nemesis!

Student zijn het duurt maar heel even
Het is voorbij voor dat je het weet
Nemesis blijft mijn club voor het leven
Waar ik met heel mijn hart om geef

Refrein

Art. 3

De kleuren van de club zijn dubbel zwart, enkel wit, dubbel rood, steeds schuin afgebeeld in deze welbepaalde volgorde.

Art. 4

Statuten mogen maar één keer per jaar aangepast worden, na de eerder beschreven statutenvergadering (zie Art. 6, Hoofdstuk 3) dienen de ‘nieuwe’ statuten in het archief geplaatst te worden.