Statuten

Art 1.

‘Nemesis’ is een studentenclub en een feitelijke vereniging, van hieraf aan ook ‘de club’ genoemd. De club is ingeschreven onder een Konvent, onderwijsinstelling of de stad Gent.

Art 2.

De club heeft als doel om op regelmatige basis studentikoze activiteiten te organiseren. De focus van de club ligt op het gezellig samenzijn en het spelen van board- en cardgames.

Art 3.

De club is volledig apolitiek en pluralistisch en richt zich niet specifiek op een bepaalde studierichting of studenten van een bepaalde regio. De club waarborgt steeds ieders veiligheid, en treedt op tegen discriminatie op elk vlak.

Art 4.

Al wat in strijd is met deze statuten, al wat verdeeldheid zaait tussen de leden of de naam van de club in opspraak brengt, bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag, is verboden. De leden die zich hieraan vergrijpen, kunnen na stemming met een 2/3 meerderheid van het zittende praesidium uit de club worden gezet.

Art 5.

Om deze verwijdering zoals beschreven in H1, Art. 4 te volbrengen, moet er eerst een gesprek opgestart worden met de desbetreffende persoon, de praeses en de vice-praeses waarbij de situatie geschetst wordt en de persoon de kans krijgt om zich te verdedigen of de situatie van uitleg te voorzien. Na dit gesprek kan het praesidium kiezen over te gaan tot een stemming waarbij er een datum gekozen wordt waarvan desbetreffende persoon op de hoogte gesteld wordt. Na de stemming wordt het resultaat gedeeld met desbetreffende persoon.
Bij het behalen van een 2/3e meerderheid, levert desbetreffende persoon zijn/haar/hun lint en lidkaart (tijdelijk) in bij het praesidium en wordt de toegang tot clubactiviteiten ontzegd.

A) Het algemeen lidmaatschap

Art 1.
‘Nemesis’ richt zich niet specifiek tot studenten van een bepaalde studierichting of regio, en stelt voor een volwaardig lidmaatschap volgende voorwaarden voorop:

 • Student zijn[1]
 • Maximum 30 jaar zijn.

Art 2.

Leden die volgende academiejaren hun reeds verworven lidmaatschap willen verlengen, kunnen dit blijven doen ongeacht student zijn of leeftijd. Ook wanneer het lidmaatschap eerder onderbroken werd, mag dit altijd opnieuw opgenomen worden.

Art 3.

Indien personen lid wensen te worden die niet aan de voorwaarden voldoen zoals beschreven in H2, Art. 1 of H2, Art. 2, kan lidmaatschap verworven worden mits stemming van het zittende praesidium, waarbij een gewone meerderheid volstaat.

Art 4.

De club maakt een verschil tussen gedoopte leden en niet-gedoopte leden:

 • Gedoopte leden laten zich dopen en later ontgroenen waarna ze commilito zijn.
 • Niet-gedoopte leden kiezen ervoor zich niet te laten dopen. Ze krijgen wel een lidkaart, maar kunnen niet deelnemen aan bepaalde activiteiten. Ze zijn wel welkom op een gewone clubavond, waar ze exact hetzelfde behandeld worden als een gedoopt lid.

Art 5.

Binnen ‘Nemesis’ staat geen enkel lid boven een ander. Schachten, commilitones en niet-gedoopten hebben dus geen hogere of lagere positie binnen de club. Hierop worden de volgende uitzonderingen gemaakt:

 • Dit geldt niet voor het zittend praesidium dat de club moet leiden.
 • Uitgezonderd deelname aan bepaalde activiteiten, zoals vermeld in H2, art. 4.

Art 6.

Schachten binnen ‘Nemesis’ dienen nooit verplicht te worden om een activiteit bij te wonen. Een lid mag zich enkel ‘schacht’ noemen nadat deze de doop heeft volbracht en vóór deze ontgroend wordt. Er zijn taken zoals het klaarzetten/opruimen van een cantus zaal die bij voorkeur uitgeschreven worden aan schachten, maar praesidium en commilitones worden hierbij niet verontschuldigd van te helpen.

Art 7.

Elk lid, waaronder ook de schachten, heeft ten alle tijden het recht om een opdracht/cantusstraf/… te weigeren indien deze persoon zich hier niet comfortabel bij voelt.

[1]Moet ingeschreven zijn op een Hogeschool of Universiteit (stad maakt niet uit). Werkstudenten worden gelijkgesteld met een gewone student, dus een volwaardig lid.

B) The Council of Elders

Art 1.

De Council of Elders is een oud-ledenwerking voor minder actieve leden die nog steeds een hart dragen voor de club. Councilmembers mogen nog steeds naar Nemesis events komen en kunnen nog steeds lidkaarten kopen. Councilmembers zonder lidkaart worden uitgenodigd voor de AV, maar zijn niet stemgerechtigd. Ze worden niet uitgenodigd voor de hoofdverkiezingen.

Councilmembers kunnen de club nog steeds op verschillende manieren steunen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Bijstaan van het praesidium (op aanvraag) voor verscheidende organisatorische zaken, zoals het gebruik van een auto voor transport, opbouw van events, …
 • Monetaire steun via directe sponsoring, inzamelacties, donatie van boardgames, …

Art.2

Om te kunnen toetreden tot de Council of Elders moet een individu ooit lid van Nemesis geweest zijn en hun studies (te Gent) volbracht/stopgezet hebben. Hierop kunnen door het praesidium uitzonderingen gemaakt worden.

Art. 3

De Council of Elders stelt onderling één of meerdere personen aan die als woordvoerder en contactpunt dienen tussen de Council, het praesidium en de ledengroep. 

Art. 4

Toetreding tot de Council of Elders kan, als aan de voorwaarden zoals vermeld in H2B, Art.1 voldaan wordt, door het zelf contacteren van de woordvoerder(s) waarna deze woordvoerder(s) de persoon toegang geven tot alle communicatiekanalen van de Council.

Art. 5

De Council of Elders bezit ten minste één officieel communicatiekanaal voor alle Councilmembers, zoals bijvoorbeeld een mailinglijst/facebookgroep/Discordserver/… Dit kanaal wordt onderhouden door de woordvoerder(s)

Art. 1

Het praesidium is het leidinggevend orgaan van ‘Nemesis’. Het praesidium is reeds gedoopt en ontgroend bij ‘Nemesis’. Een praesidiumlid dient ook jonger dan 30 jaar te zijn in hun uitvoerend jaar. In geval van nood kan echter van deze voorwaarde afgeweken worden om het blijvend bestaan van de club te kunnen garanderen. Het aantal ‘niet-studenten’ dient tot een minimum beperkt te worden.

Art. 2

Een praesidiumlid mag nooit een politieke of levensbeschouwelijke opinie als een standpunt van ‘Nemesis’ naar voor brengen.

Art. 3

De praesidiumleden staan in voor de organisatie en de praktische uitvoering van algemene activiteiten.

Art. 4

Het praesidium bestaat minstens uit een praeses, vice-praeses, abactis, quaestor en schachtentemmer. De praeses, vice-praeses, abactis en quaestor vormen het hoogpraesidium binnen ‘Nemesis’. Op de vergaderingen en wat betreft bestuurszaken zijn alle praesidiumleden evenwaardig. Niemand staat boven de wet of boven de statuten, ieders stem en opinie dient gerespecteerd te worden en bij het nemen van beslissingen wordt steeds een consensus nagestreefd. De praeses heeft in geval van een ex aequo de bevoegdheid deze te doorbreken.

Art. 5

De praesidiumvergaderingen worden samengeroepen en voorgezeten door de praeses. Deze vergaderingen zijn in principe gesloten en enkel toegankelijk voor de leden van het praesidium. Hierop kan, op vraag van een individueel lid, een uitzondering gemaakt worden.

Art. 6

Eénmaal per jaar dient het praesidium een statutenvergadering in te lassen. Op deze vergadering worden de statuten voorgedragen aan alle aanwezigen en indien nodig met een stemming aangepast. Voor deze stemming is een gewone meerderheid van kracht. Deze vergadering kan eventueel samenvallen met een algemene vergadering, die minstens éénmaal per jaar georganiseerd dient te worden.

Art. 7

Mocht er een praesidiumlid wegvallen, dan kan er een verkiesronde ingericht worden op de eerstvolgende algemene vergadering (AV) om de functie van de weggevallen persoon opnieuw in te vullen. In de tussenperiode zal de functie tijdelijk worden opgevangen door de vice-praeses. Indien de (vice-)praeses wegvalt, kan er door het zittend praesidium geopteerd worden tijdelijk een (vice-)praeses ad interim aan te stellen uit het zittend praesidium of eventueel het pro-praesidium. Dit gebeurt via een stemming door het zittend praesidium, waarbij een gewone meerderheid volstaat en waarbij de kandidaten geen stem hebben. Deze kandidaten voldoen bij voorkeur aan de limieten beschreven in deze statuten.

Art. 8

Mocht het blijken dat een toegewezen functie niet ten volle door een praesidiumlid wordt uitgevoerd kan er door ieder lid een aanvraag tot motie van wantrouwen ingediend worden, zoals verder beschreven in H3G. In het uitzonderlijke geval dat de praeses de motie aanvaardt, volgt er een stemming binnen het praesidium waarbij de desbetreffende persoon niet stemgerechtigd is. Hierbij is een tweederde meerderheid van kracht. In het geval dat de motie van wantrouwen tegen de praeses wordt afgeroepen, moet deze voorgelegd worden bij de vice-praeses. In het geval de pro-senioren een motie willen afroepen over de praeses geldt er een speciale procedure zoals hieronder beschreven in H3F, art. 2.

A. DE PRAESES

Art. 1

De praeses is de woordvoerder van ‘Nemesis’, roept het praesidium samen voor vergaderingen en zit deze voor. De praeses coördineert de uitvoeringen van alle goedgekeurde initiatieven van het praesidium en is steeds de eindverantwoordelijke. Deze functie is niet cumuleerbaar met een andere functie binnen ‘Nemesis’.

Art. 2

Wanneer de praeses de functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wordt deze vervangen door de vice-praeses. Wanneer zowel de praeses als de vice-praeses deze functie niet kunnen uitoefenen, worden dringende zaken door het praesidium behandeld. Indien het Praesidium het nodig acht, kan in dit geval ook een praeses ad interim aangesteld worden (zoals beschreven in H3, Art. 7).

Art. 3

De praeses moet minstens één jaar praesidiumervaring hebben binnen ‘Nemesis’. De praeses moet nog student zijn in het academiejaar van het praesesschap voor deze zich kandidaat kan stellen. Enkel indien er geen enkele andere kandidaat is, kan van dit artikel worden afgeweken.

Art. 4

De praeses heeft toegang en volmacht tot alle officiële kanalen en accounts van ‘Nemesis’, waaronder maar niet gelimiteerd tot: de bankaccount, de kas, de spelkast, sociale media…

B. DE VICE-PRAESES

Art. 1

De vice-praeses verleent alle andere praesidiumleden bijstand. Bij het wegvallen van de praeses zal de vice-praeses de functie overnemen gedurende diens afwezigheid. Dit is uitgezonderd het voorzitten van een cantus, waarbij enkel de functie overgenomen wordt wanneer er geen pro-senior van ‘Nemesis’ deze taak kan vervullen.

Art. 2

De vice-praeses krijgt dezelfde machtigingen als de praeses bij overname van diens functies. De uitzondering hierbij is de volmacht over de bankrekening, die de vice-praeses reeds wordt toegewezen aan het begin van het academiejaar conform H3C. Art. 1.

C. DE QUAESTOR

Art. 1

De quaestor staat in voor de financiën van de club. De quaestor kan pas betalingen doen als het praesidium de verrichtingen heeft goedgekeurd. Dit met uitzondering van noodgevallen en goedkeuring van de verrichting door de praeses. De quaestor is verantwoordelijk voor elke betaling. Hiervoor wordt de kas van de club toegewezen aan de quaestor. De nodige volmachten over alle rekeningen worden in het begin van het academiejaar overgedragen aan de quaestor, met praeses en vice-praeses respectievelijk als tweede en derde gemachtigde. De quaestor behoudt de verantwoordelijkheid gedurende het desbetreffende academiejaar, met de praeses als eindverantwoordelijke.

Art. 2

In de uitoefening van de functie houdt de quaestor tenminste digitaal een kasboek bij. Het kasboek omvat alle financiële verrichtingen, de reden ervan en door welk praesidiumlid ze zijn uitgevoerd. Elk praesidiumlid mag het kasboek controleren en de quaestor ter verantwoording roepen op de vergaderingen.

Art. 3

De quaestor zorgt ervoor dat alle betalingen tijdig worden uitgevoerd en dat de subsidies tijdig in orde worden gebracht.

D. DE SCHACHTENTEMMER

Art. 1

De schachtentemmer is verantwoordelijk voor het begeleiden van de schachten, en is ook verantwoordelijk voor de doop- en ontgroeningsopdrachten.

Art. 2

De schachtentemmer zorgt ervoor dat alle schachten steeds met voldoende respect behandeld worden.

Art. 3

De doop is één van de belangrijkste momenten van een schacht. Deze kan in geen geval gepaard gaan met vunzigheden, vernederingen of verplichtingen, uitgezonderd de verplichte aanwezigheid tijdens ceremoniële delen op de doop zoals gebaseerd op blauwe blaadjes in de codex. De opdrachten moeten passen bij waar onze club voor staat: gezelligheid, games en vriendschap.

Art. 4

De schachtentemmer zal op het einde van het jaar een ontgroeningsactiviteit organiseren, waarbij de kennis over de club en codex getest wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met volgende criteria:

 • Vervullen van ontgroeningsopdrachten.
 • Meedoen met de ontgroening.

Art. 5

De schachtentemmer dient elk jaar het doopcharter te ondertekenen (zolang het in effect is) en zich hier strikt aan te houden. Tevens moet de schachtentemmer het bewijs van ondertekenen ten alle tijden meenemen naar elke doopactiviteit en gedurende het hele jaar bijhouden.

E. DE ABACTIS

Art. 1

De abactis is de secretaris van de club. Deze staat in voor het schrijven van de verslagen van de vergaderingen en is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de e-mails en het archief.

F. DE PRO-SENIOREN

Art. 1

Een pro-senior is een praeses die minimum één volledige ambtstermijn binnen ‘Nemesis’ heeft uitgezeten.

Art. 2

Mits gegronde redenen en na het ondersteunen van de zittende praeses in al hun capaciteiten, kunnen de pro-senioren, in overleg met elkaar en het zittende praesidium ervoor kiezen een motie van wantrouwen voor te leggen tegen de zittende praeses, zoals verder beschreven in H3G. Deze wordt ingediend bij de vice-praeses, maar mag niet geweigerd worden. Dit is enkel in een uiterste noodzaak en na het ondersteunen van de zittende praeses in al hun capaciteiten. Deze vergadering kan ten vroegste één week na het indienen van de motie plaatsvinden, opdat de pro-senioren kunnen coördineren met het zittend praesidium over een datum en tijdstip.

Er zal een stemronde gehouden worden waarbij elke aanwezige één stem krijgt, en de zittende praeses zelf niet mee stemt. Volmachten zijn niet toegestaan, aangezien de argumentatie zelf beoordeeld moet worden om een geïnformeerde keuze te maken. De pro-senioren van de twee voorgaande jaren krijgen twee stemmen. Bij het halen van een gewone meerderheid wordt de zittende praeses uit zijn functie ontheven. Eens uit zijn functie ontzet zal de praeses geen andere functie opnemen binnen het zittend praesidium.

G. DE MOTIE PROCEDURE

Art. 1

Elk lid, inclusief pro-senioren, kan op ieder moment een aanvraag van motie tot wantrouwen indienen tegen een praesidiumlid bij de praeses, of bij de vice-praeses indien de motie tegen de praeses ingediend wordt. Deze geldt dan als verantwoordelijke persoon.

Art. 2

Indien de aanvraag niet geaccepteerd wordt, kan de motie via de laatste vijf pro-senioren opnieuw ingediend worden. Wanneer minstens drie van de laatste vijf dit voorstel steunen, kan de aanvraag tot motie niet geweigerd worden. Hierna wordt de normale motie procedure zoals beschreven in H3G, Art. 3 verder gevolgd.

Art. 3

Indien de aanvraag tot motie wordt geaccepteerd, zal de motie met vermelding van de redenen door de verantwoordelijke persoon ingediend worden op de eerstvolgende praesidiumvergadering. Op deze vergadering wordt door een stemming met gewone meerderheid besloten wanneer de eerstvolgende vergadering valt waarop deze motie besproken wordt.
Voor deze motievergadering moeten beide partijen hun argumenten en eventueel bewijs indienen bij de verantwoordelijke persoon. Op de motievergadering legt de verantwoordelijke persoon de argumenten en eventueel bewijs voor en krijgt het praesidiumlid tegen wie de motie ingediend wordt een kans zich te verdedigen. Daarna volgt een anonieme stemming waarbij het betroffen praesidiumlid niet stemgerechtigd, noch aanwezig is. Hier geldt een 2/3e meerderheid, blanco stemmen zijn niet toegelaten.

Art. 4

Indien de speciale motie procedure zoals vermeld in H3F Art. 2 gestart wordt, en drie van de laatste vijf pro-senioren deze procedure steunen, wordt deze ingediend bij de vice-praeses. Deze mag niet geweigerd worden. Dit is enkel in een uiterste noodzaak en na het ondersteunen van de zittende praeses in al hun capaciteiten. Deze vergadering kan ten vroegste één week na het indienen van de motie plaatsvinden, opdat de pro-senioren kunnen coördineren met het zittend praesidium over een datum en tijdstip. In tijdsgevoelige situaties kan deze vergadering uitzonderlijk vroeger vallen.

Er zal een stemronde gehouden worden waarbij elke aanwezige één stem krijgt, en de zittende praeses zelf niet mee stemt. Volmachten en blanco stemmen zijn niet toegestaan, aangezien de argumentatie zelf beoordeeld moet worden om een geïnformeerde keuze te maken. De pro-senioren van de twee voorgaande jaren krijgen twee stemmen. Bij het halen van een gewone meerderheid wordt de zittende praeses uit zijn functie ontheven. Eens uit zijn functie ontzet zal de praeses geen andere functie opnemen binnen het zittend praesidium.

Art. 1

De algemene ledenvergadering dient tot het bespreken van het gevoerde en te voeren beleid dat uitgevoerd wordt door het praesidium van de vereniging. De algemene ledenvergadering is toegankelijk voor elk lid, inclusief niet-gedoopte leden. Elke aanwezige heeft het recht op een algemene ledenvergadering hun mening te geven en nieuwe agendapunten voor te stellen. De Council of Elders wordt ook uitgenodigd, zij zijn echter niet stemgerechtigd.

Art. 2

De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de praeses of diens vervanger. Hiervan wordt ook door de Abactis, of diens vervanger een verslag gemaakt. Indien de voorzitter dit wenst, kan deze ook een moderator aanstellen tijdens de AV.

Art. 3

De agendapunten van een AV kunnen bestaan uit maar zijn niet gelimiteerd tot:

 • De Statutenvergadering.
 • De bespreking van de afgelopen en komende activiteiten.
 • De algemene werking van de club.
 • De werking van het praesidium.
 • Noodverkiezingen.

Art. 4

De Algemene ledenvergadering wordt minstens één keer per jaar afgeroepen. Dit bij voorkeur tegen het midden van het academiejaar, maar kan ook op een vroeger of later tijdstip gebeuren. Indien het noodzakelijk is een extra AV in te plannen, zoals bijvoorbeeld voor een nood-verkiezing, kan deze op elk moment ingepland worden. Besprekingen van de afgelopen activiteiten, de werking van de club en het praesidium moeten ook minstens éénmaal per jaar gebeuren. Zoals beschreven in H3, Art. 6 wordt de Statutenvergadering exact éénmaal per jaar ingelast en indien de statuten aangepast worden, gebeurt dit via een stemming met gewone meerderheid.

Art. 5

Het uitnodigen van de leden voor een algemene vergadering zal officieel via de communicatiekanalen van ‘Nemesis’ gaan en gebeurt ten minste twee weken op voorhand. In de bijlage(n) van de uitnodiging worden de huidige statuten (indien de statutenvergadering gehouden wordt) en de agendapunten toegevoegd. Voorstellen voor statutaire wijzigingen moeten minstens vijf dagen voor de vergadering ingediend worden. Leden mogen te allen tijde, inclusief op de AV zelf, hun eigen agendapunten voorstellen. Indien een voorstel tot een agendapunt geweigerd wordt, dient het praesidium hier een gegronde verklaring voor te geven.

Art. 1

Stemgerechtigde leden zijn alle leden van ‘Nemesis’, ongeacht gedoopt of niet-gedoopt.

Art. 2

Enkel commilitones kunnen zich stellen voor een praesidiumfunctie bij ‘Nemesis’, indien ze voldoen aan de voorwaarden van de functie. In de eerste ronde kunnen enkel commilitones zich stellen die tijdens de ambtstermijn het statuut student zouden bezitten. Indien er in de eerste ronde geen gewone meerderheid via stemming door alle aanwezige leden behaald werd, volgt er een tweede stemronde.
In de tweede ronde kunnen ook commilitones die het statuut ‘student’ niet meer bezitten zich stellen. Wanneer ook hier geen gewone meerderheid via stemming door alle aanwezige leden behaald werd, wordt er een derde stemronde georganiseerd. De derde ronde vindt plaats tussen de twee beste kandidaten uit de tweede ronde.

Indien er na afloop van de derde ronde nog steeds geen gewone meerderheid via stemming door alle aanwezige leden behaald werd, wordt er een vierde ronde georganiseerd op een later moment, waarbij er uitzonderingen gemaakt kunnen worden op de functievoorwaarden mits overleg met het kiescomité en het reeds verkozen praesidium.

Art. 3
Het verkiezen van de praeses wordt mogelijks in meerdere rondes gedaan. Voor de eerste ronde dient een tweederde meerderheid gehaald te worden. Volgende rondes worden gehouden conform H5, Art. 2. Voor alle andere functies dient een gewone meerderheid behaald te worden.

Art. 4
Een lid mag zich voor meerdere functies kandidaat stellen met een maximum van drie functies.

Art. 5
Een kandidaat kan er ten alle tijden voor kiezen om de kandidatuur in te trekken. Deze dient dit te melden aan het kiescomité met een reden.

Art. 6
De kandidaten hebben het recht de aanwezigen toe te spreken om hun kandidatuur te motiveren. Daarna mogen de aanwezige leden vragen stellen aan de kandidaat over de gekozen praesidiumfunctie. Het kiescomité voorziet hiervoor een redelijke tijdspanne tijdens de verkiezingen en kunnen de kandidaat vragen af te ronden wanneer de tijdspanne overschreden wordt. De net verkozen praeses (indien van toepassing), de zittende praeses en een huidig zittend praesidiumlid dat de functie bekleed (indien van toepassing), aangevuld met max. vijf aanwezigen mogen een vraag stellen. Op uitzondering van het kiescomité kan hiervan afgeweken worden.

Art. 7
Tijdens de verkiezingen hebben zowel de zittende als de net verkozen praeses (indien van toepassing) recht op twee stemmen in plaats van de gewoonlijke enkele stem.

Art. 8
De telling van de stemmen is openbaar, al mogen de kandidaten tijdens de stemming niet aanwezig zijn. Een individuele kandidaat heeft éénmaal het recht om een hertelling aan te vragen. De resultaten van de stemming wordt opgenomen in het verslag.

Art. 9
Op de verkiezingen worden geen volmachten toegestaan. Dit gebeurt om de stemmingen eerlijk te houden. Om te kunnen stemmen moet een lid aanwezig zijn en zelf de speeches kunnen beluisteren. Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden door het kiescomité.

 

A. Hoofd-verkiezing

Art. 1
De hoofd-verkiezing is de verkiezing die elk jaar gehouden wordt aan het einde van het academiejaar om het praesidium van het volgend academiejaar aan te stellen, dit gebeurt volgens de voorwaarden hieronder bepaald.

Art. 2
Het zittend praesidium is belast met het organiseren van de praktische zaken van de hoofd-verkiezing. Dit wil zeggen, maar is niet gelimiteerd tot: het bepalen van de datum, vastleggen van de locatie, aanstellen van het kiescomité, etc.

Art. 3
Het kiescomité wordt door het praesidium gekozen. Het kiescomité bestaat bij voorkeur uit een pro-senior, een uittredend praesidiumlid en een commilito. Het kiescomité kan zelf geen kandidaat zijn op deze verkiezingen, moet zich ten alle tijden neutraal opstellen en heeft dus geen stem. Het kiescomité kan, indien hier twijfel over bestaat, ten alle tijden afgezet worden door een gewone meerderheid. In dit geval zal er een nieuw kiescomité ad hoc aangesteld worden.

Art. 4
Het kiescomité is belast met het organiseren van de inhoudelijke en uitvoerende zaken van de hoofd-verkiezing. Dit wil zeggen, maar is niet gelimiteerd tot:

 • Alle voorbereiding die moet gebeuren voor de hoofd-verkiezing.
 • Het overzien van de propaganda posts in aanloop naar de verkiezingen.
 • Voorbereiden/verzamelen van de vragen die aan de kandidaten zullen worden gesteld.
 • Het voorzitten van de verkiezingen.
 • Het tellen van de stemmen.
 • Maken van een verslag.

Het kiescomité heeft het gezag om maatregelen te nemen zodat de verkiezingen goed verlopen, inclusief leden uit de zaal verwijderen moest dit nodig zijn.

Art. 5
Alle communicatie vanuit het kiescomité moet verlopen via officiële Nemesis kanalen, in samenspraak met het zittende praesidium.

Art. 6
Het verslag van de hoofd-verkiezing wordt de dag na de verkiezingen gedeeld door het uittredend praesidium. Hierin staat, maar is niet gelimiteerd tot:

 • Algemene info van de hoofd-verkiezing (datum, plaats, startuur, einduur, samenstelling kiescomité, etc.)
 • Als een kandidaat zijn kandidatuur intrekt.
 • Gestelde vragen per functie.
 • Per functie de volledige uitslag van de stemming, inclusief aantal stemmen per kandidaat.
 • Vermelding van uitzonderlijke voorvallen.

B. Nood-verkiezing

Art. 1

De nood-verkiezing is een verkiezing die doorheen het jaar gehouden kan worden indien een praesidiumlid wegvalt en het praesidium deze wenst te vervangen. Dit gebeurt conform H3 Art. 7.

Art. 2
Het zittend praesidium is belast met de volledige organisatie van de nood-verkiezing. Dit wil zeggen, maar is niet gelimiteerd tot: het bepalen van de datum, vastleggen van de locatie, aanstellen van het kiescomité, etc.

Art. 3
Voor de nood-verkiezing worden er één of meerdere pro-praesidiumleden aangesteld om te fungeren als kiescomité. Deze persoon overziet de handelingen van het zittende praesidium en zorgt ervoor dat de verkiezing zo neutraal mogelijk verloopt. Het kiescomité kan zelf geen kandidaat zijn op deze verkiezingen, moet zich ten alle tijden neutraal opstellen en heeft dus geen stem. Het kiescomité kan, indien hier twijfel over bestaat, ten alle tijden afgezet worden via een stemming met alle leden waarbij een gewone meerderheid behaalt dient te worden. In dit geval zal er een nieuw kiescomité ad hoc aangesteld worden.

Art. 4 
Indien het kiescomité vindt dat de neutraliteit door het zittend praesidium niet behouden wordt, zal hij deze aankaarten bij het zittend praesidium. Indien het zittend praesidium weigert om aanpassingen te maken kan het kiescomité ervoor kiezen om de situatie mee te delen aan de club op de nood-verkiezing. Hierna stemmen alle leden of de nood-verkiezing mag doorgaan. Indien de club beslist dat de neutraliteit niet behouden werd, wordt de nood-verkiezing opgeschort. Deze kan ten vroegste opnieuw georganiseerd worden twee weken na de vorige nood-verkiezing en gaat door met hetzelfde kiescomité.

Art. 5 
Het verslag van de nood-verkiezing wordt gemaakt door het zittend praesidium. Het verslag wordt de dag na de nood-verkiezing met de leden gedeeld. Hierin staat, maar is niet gelimiteerd tot:

 • Algemene info van de nood-verkiezing (datum, plaats, startuur, einduur, samenstelling kiescomité, etc.)
 • Als een kandidaat zijn kandidatuur intrekt.
 • Gestelde vragen per functie.
 • Per functie de volledige uitslag van de stemming, inclusief aantal stemmen per kandidaat.
 • Vermelding van uitzonderlijke voorvallen.

Art. 1

Het schild van de club is zoals hieronder wordt weergegeven:

Schild Nemesis transparant

Schild Nemesis transparant

Het schild is ontworpen door Sammy Jacobs en Dylan Van Neyghem (2016)

Art. 2

Het clublied is zoals hieronder wordt weergeven:

Tekst: Hannah Defoer en Kaat Snauwaert (2016)
Melodie: ‘Ohé kameraad’

Schenk ons een glas bij het spelen,
Gooi de dobbelstenen hoog.

Ons verlies ja daar kunnen wij tegen.
Vrienden in’t spel en aan de toog.

Refrein:
Ohé spelfanaat – ohé spelfanaat
Speel mee kameraad – speel mee kameraad
Waar iedereen vriend is – vriend is!
Hier bij Nemesis –Nemesis!

Student zijn het duurt maar heel even
Het is voorbij voor dat je het weet
Nemesis blijft mijn club voor het leven
Waar ik met heel mijn hart om geef

Refrein

Art. 3

De kleuren van de club zijn dubbel zwart, enkel wit, dubbel rood, in deze welbepaalde volgorde en dienen steeds diagonaal, zoals ze op de vlag weergegeven zijn, afgebeeld te worden.

Art. 4

Statuten mogen maar 1 keer per jaar aangepast worden, na de eerder beschreven statuten vergadering (zie Art. 6, Hoofdstuk 3) dienen de ‘nieuwe’ statuten in het archief geplaatst te worden.